Op 7 oktober 2014 zijn de resultaten van de dromenenquête gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in De Meerkoet. De vragenlijst had betrekking op 10 thema’s. De belangrijkste conclusies per thema vindt u hieronder. Het volledige rapport is hier in .pdf te raadplegen.

Thema 1: Lisserbroek nu

62% van de respondenten voelt zich Lisserbroeker, voor 12% is het slechts een woonplaats en de overige 26% heeft geen speciaal gevoel bij het dorp. Wat vooral aanspreekt is de ons-kent-ons-sfeer: de kleinschaligheid
van het dorp, de gezelligheid en vriendelijkheid, de saamhorigheid, de centrale doch landelijke ligging en de aanwezigheid van veel activiteiten. De sociale controle wordt gewaardeerd, maar in enkele gevallen juist als enigszins beklemmend ervaren. Desgevraagd wil 49% in Lisserbroek oud worden; 41% heeft zich hierover nog geen mening gevormd.

Thema 2: Wonen in Lisserbroek

Drie kwart van de respondenten woont in een koopwoning, een kwart huurt. 80% wil in het huidige huis en/of in de huidige buurt blijven wonen. Er is volgens de respondenten in Lisserbroek vooral behoefte aan betaalbare starterswoningen (60%) en woningen voor ouderen (43%). In de woonomgeving ergert men zich onder meer aan (hang)jongeren, rommel op straat, hondenpoep, slecht onderhouden openbaar groen en verkeersonveilige situaties, met name op de dijk. Ook het gebrek aan voorzieningen als winkels en frequent openbaar vervoer wordt als een gemis ervaren.

Thema 3: Samenleven in Lisserbroek

82% is tevreden met het huidige sociale leven. Men is in ruime mate bereid tot deelname aan gezamenlijke activiteiten zoals het schoon/groen houden van het dorp of het organiseren van buurt- en dorpfeesten. Er is interesse in initiatieven als en het onderling (uit)lenen van gereedschap, een repaircafé, een kledingen speelgoedbank en een ruilbibliotheek. Het formeren van een vrijwilligerscentrale en gestructureerd vraag en aanbod — via een website/prikbord — kan op veel bijval rekenen. 

Thema 4: Opgroeien in Lisserbroek

De meerderheid (58%) vindt dat er voor alle leeftijdsgroepen genoeg voorzieningen zijn. Voor de leeftijdsgroep van 12-18 jaar ontbreken volgens 29% van respondenten voorzieningen, die volgens een aantal van hen leiden tot baldadig gedrag en overlast. Thema’s waarmee men zich ten aanzien van de jeugd bezighoudt zijn verkeersveiligheid, pesten, opvoeding/oppas en speelvoorzieningen. Veel respondenten vinden een natuurspeeltuin een goed idee.

Thema 5: Veiligheid in Lisserbroek

Het overgrote merendeel (85%) voelt zich veilig in Lisserbroek, en men vindt het prettig dat buren en dorpsgenoten een oogje in het zeil houden. Men heeft vooral last van herrie en troep op straat. Meer sociale controle wordt door veel respondenten gewaardeerd. Daarnaast wordt aangegeven dat de wijkagent meer zichtbaar aanwezig mag zijn.

Thema 6: Sport en ontspanning in Lisserbroek

Bijna twee derde van de Lisserbroekers (62%) sport en recreëert buiten het dorp, met name in Lisse. Er is vooral behoefte aan sport/bewegen (63%) en het elkaar gezellig ontmoeten (43%). Tweederde vindt dat er voldoende natuur is, met de aantekening dat het niet voor iedereen gemakkelijk bereikbaar is en/of niet goed wordt onderhouden.

Thema 7: Zorg en welzijn in Lisserbroek

Van de respondenten zorgt een kleine kwart voor iemand die ziek of hulpbehoevend is. Op de vraag aan welke vorm van hulp mensen behoefte hebben wordt door 85% geen antwoord gegeven. Zij die wel antwoorden hebben vooral behoefte aan hulp bij het klussen (48%) en in mindere mate bij zaken als vervoer, medische zorg en dagelijkse zaken als koken of boodschappen. In het dorp ziet men graag (basis)voorzieningen zoals een huisarts, een apotheek, thuiszorg of consultatiebureau. Winkels en pinautomaten worden node gemist.

Thema 8: Samen regelen in Lisserbroek

Er is interesse om gezamenlijk producten in te kopen, zoals energie, zonnepanelen, inbraakpreventie en internetverbinding. Er is ook grote belangstelling om gezamenlijk diensten in te kopen, zoals onderhoud aan huis en tuin, huishoudelijke hulp, thuiszorg, een boodschappendienst en maaltijdservice. Aangetekend moet worden dat de vraag in hoeverre men behoefte heeft aan de gezamenlijke inkoop van producten en diensten door slechts respectievelijk 41% en 20% van de respondenten is ingevuld.

Thema 9: Oud worden in Lisserbroek

Twee derde van de respondenten wil oud worden in Lisserbroek, waarvan de meesten het liefst in het eigen huis blijven wonen met hulp van buitenaf. Men heeft dan vooral behoefte aan huishoudelijke hulp en vervoer, bijvoorbeeld naar familie of een doktersbezoek. Men maakt zich wel zorgen over het gebrek aan geschikte huisvesting. De meest aangegeven reden voor vertrek uit Lisserbroek is het ontbreken van voorzieningen en winkels dichtbij.

Thema 10: Met elkaar, voor elkaar

Men is bereid op vrijwillige en vrijblijvende basis een bijdrage te leveren aan een vitaal en sociaal Lisserbroek. Om dit in goede banen te leiden is een concreet punt waar vraag en aanbod bijeen wordt gebracht gewenst (een vraag-en-aanbod-website, een prikbord in De Meerkoet). Van de respondenten wil het merendeel betrokken blijven bij Lisserbroek SamenMeer, door het bijwonen van informatieavonden en brainstormsessies maar met name (ook) in een latere fase als vrijwilliger. Een derde wil verder niet worden benaderd over het project. Bij dit alles moet worden aangetekend dat de vraag of en hoe men betrokken wil blijven door 37% is overgeslagen.