Vandaag de dag is de gemiddelde burger een stuk zelfstandiger, mondiger en beter geïnformeerd dan vroeger. In plaats van te wachten op wat overheden, bedrijven en instellingen aanbieden nemen zij de verantwoordelijkheid voor hun dorp, stad, buurt of straat in eigen hand. Op vele plaatsen ontstaan burgerinitiatieven als zorgcoöperaties en ‘stadsdorpen’, waar bewoners zelf (semi-)publieke taken gaan uitvoeren. 

Hervormingen in het sociale domein

Parallel aan deze ontwikkeling schuift de overheid gaandeweg steeds meer taken en verantwoordelijkheden aan gemeenten door, en doet zij een dringend beroep op de zelfredzaamheid van alle Nederlanders. Deze decentralisatie is een antwoord op de groeiende vraag naar zelfsturing, maar tevens door noodzaak ingegeven: de vergrijzing, de stijgende zorgkosten en de toenemende druk op voorzieningen nopen de overheid om afstand te nemen en alleen in te springen wanneer mensen niet (meer) zelfstandig kunnen functioneren. 

Op eigen kracht

De inzet is te zorgen dat mensen in alle levensfasen — ook als ze hulp behoeven — kunnen blijven wonen waar zij dat willen. Zodat zij verbonden blijven met hun eigen sociale omgeving en daaraan, ieder naar draagkracht, een bijdrage kunnen leveren. Wat mensen op eigen kracht kunnen, moeten zij op eigen kracht regelen — waar nodig gesteund door familie, vrienden, buren of vrijwillige (zorg)netwerken. De gemeente voert de regie: zij ondersteunt mantelzorgers en vrijwilligers, stimuleert lokale initiatieven die de sociale samenhang vergroten en is verantwoordelijk voor algemene zorg- en welzijnsvoorzieningen en de zorg voor mensen die langdurige, zware of specialistische hulp nodig hebben.

Lisserbroek SamenMeer

Een aantal inwoners van Lisserbroek heeft in 2013 het idee opgevat om de groeiende behoefte aan collectiviteit om te zetten in een concreet plan: Lisserbroek SamenMeer. Er werd een initiatiefgroep geformeerd die in Lisserbroek gestalte wil geven aan een samenleving zoals de Lisserbroekers die zelf voor ogen hebben. Een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, in goede en in slechte tijden, waar het prettig wonen, werken, opgroeien en oud worden is. Waar iedereen, jong en oud, oog heeft voor elkaar. 

De dromenenquête

In het voorjaar van 2014 is door de initiatiefgroep een 'dromenenquête' verspreid onder alle inwoners, waarin iedereen werd uitgenodigd om uw dromen, wensen en ideeën ten aanzien van de toekomst van Lisserbroek te delen. Tevens werd gevraagd wat er volgens de inwoners in Lisserbroek anders of beter kan op terreinen als wonen, zorg en recreatie, én hoe we dat met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. 

30% van de Lisserbroekers heeft wensen, behoeften en kleine en grote dromen via de dromenenquête gedeeld. In het najaar van 2014 is het rapport 'Dromen gevangen - resultaten van de bewonersenquête in Lisserbroek' verschenen, waarin de resultaten op tien thema's worden beschreven.

Van droom naar realiteit

Met de resultaten van de dromenenquête op tafel zijn diverse werkgroepen geformeerd die aan de slag zijn gegaan met alle wensen en ideeën. Een aantal daarvan is samengevoegd in projectplannen, die een aantal initiatieven voor de korte en lange termijn vastleggen. Uiteraard kunnen we niet alle dromen realiseren. Maar we kunnen wel waar mogelijk helpen om de juiste mensen en/of organisaties met elkaar in contact te brengen om initiatieven van de grond te krijgen.